No pain.

no gain.

no sweat.

no smell.

No pain.

no gain.

no sweat.

no smell.